__ Ogłoszenie (II termin)

Ogłoszenie (II termin)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Remont schodów wejściowych do budynków usytuowanych przy ulicy Belwederskiej 75a, Belwederskiej 79 i Belwederskiej 79a w Łęczycy Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Remont schodów wejściowych do budynków usytuowanych przy ulicy Belwederskiej 75a, Belwederskiej 79 i Belwederskiej 79a w Łęczycy Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. Zm.) …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach (kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych  zlokalizowanych przy  ul.  M. Konopnickiej 5, 7, 9, 11, 15 w Łęczycy  zgodnie z przepisami Prawa  budowlanego –  art. 62 Ofertę …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Remont korytarza przy bibliotece w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ulicy M. Konopnickiej 11a Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Zachodniej 3 w Łęczycy Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem:   Rozbudowa …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie chodnika przy ulicy Dominikańskiej 8b. Prace polegać będą na : niwelacji terenu, skarpowaniu poboczy, ustawieniu obrzeży chodnikowych i ułożeniu chodnika z kostki na podbudowie. Do oferty należy dołączyć: – wypis z Rejestru Sądowego lub kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej – kserokopię …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy niniejszym informuje liż w związku z przedłożonymi przez Członków Spółdzielni projektami uchwał (6 )w sprawie uchwalenia zmian dostatutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia rok 2023 podany do wiadomości Członków w dniu 02 czerwca 2023r. zostaje uzupełnionyi otrzymuje brzmienie: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia rok 2023 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej

Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łęczycanka” w Łęczycy spełniających wymogi ś 24 ust.3 , ust.5 i zostali zgłoszeni w trybie ś 17 ust.3 i 5 18 ust.12 Statutu SM „Łęczycanka” w Łęczycy – wybory uzupełniające – kadencja 2022-2025 1. Graczyk Krzysztof -poz. rejestru członk. 3016 2. Łukasiewicz Robert -poz. rejestru członk. 6674

OGŁOSZENIA Zawiadomienie

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy na podstawieart. 83 ust.2 i ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2023.438) oraz § 34 ust. 2 pkt. 13Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na 4 (cztery)części, które odbędzie się w Bursie Szkolnej …

Read Article Read More