OGŁOSZENIA ZAWIADOMIENIE O WZ 2024

ZAWIADOMIENIE O WZ 2024

Zawiadomienie  o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łęczycanka”w Łęczycy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy na podstawieart.83 ust.3 pkt.2) ,ust.5 i ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2024.558)  oraz § 34 ust.2 pkt.13 Statutu Spółdzielni, informuje o terminie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na 2 (dwie) części, które odbędzie się w …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. Zm.) …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie chodnika przy ulicy Dominikańskiej 8b. Prace polegać będą na : niwelacji terenu, skarpowaniu poboczy, ustawieniu obrzeży chodnikowych i ułożeniu chodnika z kostki na podbudowie. Do oferty należy dołączyć: – wypis z Rejestru Sądowego lub kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej – kserokopię …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy niniejszym informuje liż w związku z przedłożonymi przez Członków Spółdzielni projektami uchwał (6 )w sprawie uchwalenia zmian dostatutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia rok 2023 podany do wiadomości Członków w dniu 02 czerwca 2023r. zostaje uzupełnionyi otrzymuje brzmienie: Porządek obrad Walnego Zgromadzenia rok 2023 …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej

Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „ Łęczycanka” w Łęczycy spełniających wymogi ś 24 ust.3 , ust.5 i zostali zgłoszeni w trybie ś 17 ust.3 i 5 18 ust.12 Statutu SM „Łęczycanka” w Łęczycy – wybory uzupełniające – kadencja 2022-2025 1. Graczyk Krzysztof -poz. rejestru członk. 3016 2. Łukasiewicz Robert -poz. rejestru członk. 6674

OGŁOSZENIA Zawiadomienie

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy na podstawieart. 83 ust.2 i ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2023.438) oraz § 34 ust. 2 pkt. 13Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na 4 (cztery)części, które odbędzie się w Bursie Szkolnej …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:Remont dachu na budynku przy ul. Belwederskiej 75 w Łęczycy, polegający na wykonaniu pokrycia dachowego zestawem w technologii bezspoinowej nanoszonej w postaci płynnej z zastosowaniem wkładki zbrojącej z siatki technicznej na całej powierzchni dachu (615 m2) wraz z robotami towarzyszącymi. Ofertę należy składać w …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”  w Łęczycy zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie: Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem : …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy wybrani na kadencję 2022 – 2025 w wyniku głosowania podczas Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 października 2022 roku. 1. Majewski Marek                 2. Pijewski Tomasz                  3. Ostrowska Anna                4. Tuszyńska Agnieszka           5. Wasiak Ireneusz                  6. Witczak Marcin                   7. Bieniek …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA Ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów

Ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów

Ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy uzyskane podczas obrad       Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 października 2022 roku. 1. Majewski Marek                  – 242 głosy 2. Pijewski Tomasz                   – 232 głosy 3. Ostrowska Anna                   – 216 głosów 4. Tuszyńska Agnieszka           …

Read Article Read More