OGŁOSZENIA Ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów

Ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów

Ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy uzyskane podczas obrad       Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 października 2022 roku. 1. Majewski Marek                  – 242 głosy 2. Pijewski Tomasz                   – 232 głosy 3. Ostrowska Anna                   – 216 głosów 4. Tuszyńska Agnieszka           …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach (kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych  zlokalizowanych przy  ul.  M. Konopnickiej 1, 1a, 1b, 3, Dominikańskiej 15 i Osiedlowej 4 w Łęczycy  zgodnie z przepisami Prawa  budowlanego …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane) w zakresie: pomiarów rezystancji izolacji pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych pomiarów rezystancji uziemienia w instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łęczycy przy ulicy: M. Konopnickiej 1, 1a, 1b, …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Lista zgłoszonych kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy –  kadencja 2022-2025

OGŁOSZENIA ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia SM ,,Łęczycanka” w Łęczycy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy na podstawie art.83 ust.3 pkt.2) ,ust.5 i ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2021. 1208)  oraz § 34 ust.2 pkt.13 Statutu Spółdzielni, informuje o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podzielonego na 8 (osiem) części, które odbędzie …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAŻACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BELWEDERSKIEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY, dz. nr. ewid: 1853, 1860, 399/7,336/2, 1847/9, 1847/4, obr. Łęczyca – ETAP I – ODCINEK – W(Wylot) – Studnia Os (Osadnik), wg Projektu” Szczegółowy …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „Wykonanie kontroli przewodów kominowo – wentylacyjnych i ich czyszczenie, kontrola instalacji gazowych oraz usług opiniodawczych i prewencyjnych przewodów i urządzeń kominowo – wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy” Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ. Ofertę należy złożyć w …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku ze zniesieniem niektórych restrykcji związanych z trwającym na terenie RP stanem epidemii COVID-19 od dnia 1 marca 2022r. Zarząd SM „Łęczycanka” informuje o wprowadzeniu nowych zasad obsługi interesantów na terenie Spółdzielni. – Wszelkie sprawy nie wymagające osobistej obecności w siedzibie Spółdzielni należy w dalszym ciągu załatwiać telefonicznie, mailowo bądź korespondencyjnie. – W przypadku …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „ROZBIÓRKA ZESPOŁU KOMINÓW W SZCZYCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 11 WRAZ WYKONANIEM DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ”. DEMONTAŻ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W NIECZYNNEJ KOTŁOWNI W PODZIEMIU BUDYNKU M. KONOPNICKIEJ 11. Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ. 1.Prace demontażowe kominów i dociepleniowe …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU DOMINIKAŃSKA 10a, BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY” W ZAKRESIE: a). Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 50 x 50 cm, wywóz gruzu i utylizacja, b). Rozebranie krawężników drogowych 30x15cm i obrzeży …

Read Article Read More