Pogoda

swiatpogody.pl
Luty 2019
P W Ś C P S N
« Gru   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Miesięczne archiwum: Luty 2019

Ogłoszenie

PARKUJ Z NAMI !

 

Lokalizacja parkingu: Bitwy Nad Bzurą 41 (Baza Spółdzielni)

Teren monitorowany i zamknięty od godz. 22:00 do 7:00

Więcej informacji pod numerem 607-909-761

OFERTA NA WARTOŚĆ Rg

O  G  Ł  O S  Z  E  N  I  E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej określającej wartość jednej roboczo – godziny (Rg) brutto za wykonanie indywidualnych usług z zakresu robót z branży ogólnobudowlanej w zasobach spółdzielni (w tym
z wykonywaniem prac na wysokości), a w szczególności robót: ślusarskich, blacharsko – dekarskich, spawalniczych, impregnacyjno – izolacyjnych, stolarskich ciesielskich i podobnych. Prace będą zlecane w indywidualnych, jednostkowych przypadkach i rozliczane na podstawie protokołu wykonania zlecenia, określonej wartości Rg oraz faktury bądź rachunku uproszczonego wystawionego przez Usługobiorcę.

Rozliczenia zleconych usług odbywać się będą w okresach miesięcznych.

 

Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego, tj. wypis z rejestru
     prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej wraz z adnotacją
     o nie wszczęciu  postępowania upadłościowego.

b/ referencje z ostatnich trzech lat potwierdzające wykonywanie przez Oferenta robót określonych

     w niniejszym zapytaniu.

 

Ofertę należy przesłać do dnia 05.03.2019 r. na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 11 „a”,  99-100 Łęczyca   w trwale zamkniętej kopercie
z napisem „OFERTA NA WARTOŚĆ Rg

       

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odstąpienia rozpatrywania złożonej oferty bez podania przyczyny.

WYŁAZY DACHOWE

G  Ł  O S  Z  E  N  I  E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych położonych przy:

a/ ul. M. Konopnickiej 1      –  1 szt.

b/ ul. M. Konopnickiej 1 a   –  1 szt.

c/ ul. Dominikańska 10        –  2 szt.

d/ ul. Dominikańskiej 15      –  1 szt.

            Łącznie                    –  5 szt.

Zakres ogólny robót obejmuje:

 1. Demontaż istniejących wyłazów dachowych.
 2. Montaż nowych wyłazów dachowych dostosowanych wymiarami do istniejących otworów wyjścia na dach o parametrach technicznych:

– podstawa prosta z ociepleniem wełną mineralną lub styropianem,

– wypełnienie skrzydła zapewniającą odpowiednią izolację termiczną oraz przenikalność światła,

– wyłaz otwierany ręcznie i wyposażony w siłowniki utrzymujące pozycji otwartej 90 stopni,

– wyłaz wyposażony w klamkę z zamkiem,

– 2 szt. kluczy do zamka,

– górna cześć podstawy wyprofilowana w sposób umożliwiający odprowadzenie wody.

 1. Wyłazy należy montować kotwiąc je do podłoża dachu lub w przypadku nadbudowy montować do podłoża z cegły (min 4 punkty mocowania), a następnie połączyć dolny kołnierz podstawy z pokryciem dachowym papą termozgrzewalna nawierzchniową.  Gdy wyłazy są montowane na nadbudowie należy zamontować kliny i zabudować ściankę podstawy styropapą EPS 100-038, a następnie na całą powierzchnie ścianki dogrzać papą termozgrzewalna nawierzchniową. Przed wykonaniem obrobienia papą należy wykonać odboje od strony spadku z zaprawy cementowej. Parametry techniczne papy termozgrzewalna nawierzchniowej – wierzchniego krycia – grubość 5,2mm – pokrycie gruboziarnistą posypką.

Zakres robót towarzyszących:

 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach i utylizacja odpadów.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:

 1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac do dokonywania roboczych uzgodnień prac
  z Zamawiającym.
 3. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości). Wykonawca jest zobowiązany
  w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów atest higieniczny i kartę techniczną (karta charakterystyki), a także odpowiedni certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 1. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii.
 2. Proces montażu musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.
 4. Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. Wycenę robót należy opracować w oparciu o dostarczone dokumenty i wizję lokalną.
 6. W cenie należy uwzględnić robociznę, materiały i sprzęt.

Ofertę cenową brutto prosimy przedstawić w wyliczeniu na 1 szt. demontażu, zakupu i montażu wyłazu dachowego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.03.2019r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11A
w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem: „WYŁAZY DACHOWE”.

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami są:

Mateusza Olczak, tel. 24 721 94 30 , 24 721 94 32 w godz. 730 –    1500 lub  drogą elektroniczną:
e-mail:  sekretariat@sm-leczycanka.pl.

   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

drzwi stalowych pełnych jednoskrzydłowych wewnętrznych w kolorze RAL 7035 do korytarzy piwnicznych o odporności ogniowej EI 30 z wszelkimi atestami i zgodnością z Polskimi Normami w budynkach mieszkalnych przy :

 • ul. M. Konopnickiej 7 – 3 szt.
 • ul. M. Konopnickiej 9 – 3 szt.
 • ul. Dominikańskiej 10 – 4 szt.

 

 1. Wyposażenie drzwi:

a/   zamek wpuszczany z wkładką umożliwiającą zamknięcie od środka korytarza
      piwnicznego bez używania klucza;

      b/   klamka ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym;

      c/   uszczelka ogniowa na całym obwodzie;

      d/   tabliczka znamionowa;

 1. Dorobienie około 208 szt. kluczy do drzwi.
 2. Prace remontowe polegające na:

    – demontażu starych drewnianych drzwi i montaż nowych do istniejących ścian;

    – montaż drzwi na pianę przeciwpożarową o odporności ogniowej min. EI30;

    – wyrównanie zaprawą ubytków tynków;    

    – malowanie ścian przy drzwiach dostosować do istniejących kolorów klatki schodowej.

 

Podstawą złożenia oferty jest wykonanie obmiaru z natury na wyżej wymienionych budynkach zwracając uwagę na instalacje, szerokość biegu i kolizje ze stopniem schodów.

 

W ofercie prosimy podać:

 1. Koszt drzwi z wyposażeniem (cenę brutto).
 2. Koszt dorobienia kluczy (cenę brutto).
 3. Koszt prac remontowych i wykończeniowych (cenę brutto).
 4. Warunki płatności.
 5. Termin realizacji.
 6. Okres gwarancji.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

 1. Odpis aktualny z KRS-u lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
 2. Świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby (aprobata techniczna, atest higieniczny, specyfikacja, certyfikaty zgodności, deklaracje).

 

Ofertę należy złożyć do dnia  05.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11A
w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „DRZWI DO PIWNIC”.

 

Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka tel. 24 721 94 30 i 24 721 94 32

w godz. 800 – 1500 lub drogą elektroniczną : e-mail  sekretariat@sm-leczycanka.pl.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg na lokal mieszkalny

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa .Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy
ul. M.Konopnickiej 11 A przeprowadzi w dniu 27 lutego 2019 roku (środa) przetarg ustny nieograniczony na lokal mieszkalny położony w Łęczycy

Lokalizacja Położenie Skład mieszkania Pow. użytk. lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą
 w m2
Cena wywoławcza
w zł
Kwota  wadium
w zł
ul. M. Konopnickiej nr 9 m.42 I piętro 2 pokoje, kuchnia , łazienka z w.c., przedpokój 50,42 130 000,00 13 000,00

Przetarg rozpocznie się 27 lutego 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul.M.Konopnickiej 11A–pokój nr 4.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej równa jest wartości określonej operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie ustalonego wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz.11:00 w dniu 27 lutego 2019 roku.

Postąpienie w przetargu wynosić będzie 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zero groszy).

Nabywca lokalu zobowiązany jest wnieść kwotę ustalona przetargiem na konto Spółdzielni w ciągu 30 dni licząc od daty przetargu.

W wyniku przeprowadzenia przetargu nabywca uzyska umowę ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu zawartej przed Notariuszem.

Koszty związane z ustaleniem odrębnej własności lokalu (koszty aktu notarialnego i założenie księgi wieczystej) obciążają w całości osobę ustaloną jako Nabywca.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie do momentu przeniesienia własności bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników postępowania przetargowego.

 

Lokal jest udostępniany do obejrzenia Zainteresowanym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 od dnia 18 lutego 2019r. do dnia 26 lutego 2019 roku włącznie po wcześniejszym umówieniu terminu w administracji Spółdzielni.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Spółdzielni –pokój nr 9.

Spółdzielnia udostępnia Zainteresowanym przetargiem do wglądu Regulamin przetargu i udziela szczegółowych informacji w siedzibie Spółdzielni – pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 24 721 94 30 lub 24 721 94 40.

 

                                                                    Z-CA Prezesa Zarządu                        PREZES Zarządu

                                                               mgr inż. Mateusz Olczak           mgr inż. Jarosław Pacholski

 

Łęczyca, dnia 12 lutego 2019r.

W obiektywie

Polecamy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa


Zespół Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy