Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni jest Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Piłsudskiego 5b w Sieradzu. Dane osobowe użytkowników lokali są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. RODO z poźn. zm., dla realizacji postanowień wynikających ze Statutu Spółdzielni, ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.Podstawą do zgodności przetwarzania danych z prawem przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię jest zapis RODO art. 6 ust. 1 lit. b, c i d:– b: (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;– c: (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);– d: (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:1.kontakt e-mailowy pod adresem: iod@ssmsieradz.pl2.kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem ul. Piłsudskiego 5b, 98-200 Sieradz. Państwa dane są przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.