O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy unieważnia przetarg z dnia 30.06.2021r. na wykonanie zadania :

NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY.

Przyczyny unieważnienia przetargu:

– z czterech złożonych ofert tylko jedna spełniała wszystkie kryteria Zamawiającego,

– prawidłowo złożona oferta przekraczała założony budżet Zamawiającego i rozeznane ceny rynkowe,

– nie uzyskano zakładanych okresów gwarancyjnych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w  Łęczycy przychylił się do wniosku Komisji Przetargowej i ogłasza unieważnienie przetargu.

Jako podstawę prawną Zarząd przyjął obowiązujący w S.M. „Regulamin w sprawie zasad dokonywania zakupów: dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy”, zatwierdzony Uchwałą nr 46/2020 Rady Nadzorczej z dnia 29.06.2020r.

§ 15 – Zamawiający, może unieważnić postępowanie przetargowe w przypadku gdy:

a. Złożono tylko jedną ofertę,

c. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zarząd polecił ogłosić nowy przetarg z nadzieją uzyskania korzystniejszych cen ofertowych dla dobra Mieszkańców Spółdzielni.