Ogłoszenie (II termin)

Ogłoszenie (II termin)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie:

Remont schodów wejściowych do budynków usytuowanych przy ulicy Belwederskiej 75a, Belwederskiej 79 i Belwederskiej 79a w Łęczycy

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem:   Remont schodów. Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna.

Termin składania ofert upływa w dniu  06.10.2023 r., godz. 1500.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu

– sekretariat 24 721 94 30

– sprawy techniczne (inwestycje) 24 721 94 41,  693 097 102  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków udziału w przetargu
  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  5. Wzór umowy
  6. Załącznik do umowy nr 1 – bhp dla wykonawców prac remontowo budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy
  7. Załącznik do umowy nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy
  8. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu ubezpieczeń Społecznych