REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW, W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW, W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY

I . PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn.zm./
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody /Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70 /
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach /Dz.U. z dnia 15 lutego 2018 r. poz. 376/

II . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, wyposażonych w instalację wodociągowo-kanalizacyjną.
 2. Regulamin określa sposób rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków, przy czym przyjmuje się, że ilość odprowadzonych ścieków z lokalu równoważna jest ilości doprowadzonej wody do danego lokalu. Określa również postępowanie w przypadku lokalów nieopomiarowanych jak i postępowanie przy instalowaniu indywidualnych wodomierzy,  ich rodzaj, sposób ich  legalizacji oraz rozliczenia  finansowe z tego  tytułu, a także sposób przeprowadzania odczytów i ich okresowej weryfikacji.
 3. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych, za których stan techniczny odpowiada dostawca wody. Odczyty wodomierzy głównych  dokonywane są w okresach miesięcznych  przez pracowników dostawcy wody oraz Spółdzielni Mieszkaniowej  i na tej podstawie wystawiane zostają faktury.
 4. Opłatę za wodę i odprowadzanie ścieków ustala się na podstawie taryfy P.G.K. i M. w Łęczycy.
 5. Opłatę za podgrzanie wody ustala się na podstawie taryfy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łęczycy, przyjmując współczynnik do podgrzania 1m3 wody użytkowej dla jednostek rozliczeniowych w zasobach Spółdzielni zatwierdzony odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.
 6. Okresowe rozliczenia koszów wody i odprowadzenia ścieków dokonuje się w następujących okresach czasu:
  • I kwartał obejmuje 1 styczeń – 31 marzec
  • II kwartał obejmuje 1 kwiecień – 30 czerwiec
  • III kwartał obejmuje 1 lipiec – 30 wrzesień
  • IV kwartał obejmuje 1 październik – 31 grudzień
 7. Odczyty wodomierzy dokonywane są zdalnie przez nakładki radiowe umieszczone na wodomierzach.
 8. Użytkownik lokalu mieszkalnego wnosi comiesięczne zaliczki na poczet kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków wg ustalonych indywidualnie dla każdego lokalu normy na wodę, które zostały wprowadzone od 01.01.2016 r. i wyliczone na podstawie średniej wartości wskazań wodomierzy za zużycie i podgrzanie wody w okresie 12 miesięcy poprzedzających wprowadzenie systemu opłat zaliczkowych.
 9. W przypadku występowania znacznych niedopłat z tytułu rozliczenia wody, użytkownik lokalu zobowiązany jest do podwyższenia miesięcznej normy na wodę, adekwatnie do zużycia.
 10. Dla nowych użytkowników lokali (zmiana właściciela) posiadających zamontowane wodomierze ustala się zaliczkę na poczet zużycia zimnej wody na osobę wynosi 2,4 m3 oraz 0,8 m3 na podgrzanie wody na podstawie średniego zużycia wody w zasobach Spółdzielni.
 11. Jeżeli suma zużyć zimnej wody wynikająca z odczytów wodomierzy indywidualnych zamontowanych w lokalach nie pokrywasię z wielkością zużycia wody wynikającą z otrzymanych faktur dla nieruchomości za dany okres rozliczeniowy (występuje tzw. woda niebilansująca się), podział dodatkowych kosztów przekraczających sumę zużycia w lokalach, odbywa się na poszczególne lokale mieszkalne tj. 50% na lokal i 50% na osoby zamieszkujące w danym lokalu.
 12. Po rocznej analizie zużycia wody (różnica wskazań wodomierza głównego, a wodomierzy zainstalowanych w lokalach) Spółdzielnia może dokonać zmiany opłat wynikającej z różnicy wskazań oddzielnie dla każdej nieruchomości będącej w administracji SM „Łęczycanka”.

III. LOKALE OPOMIAROWANE – ZASADY ROZLICZEŃ:

 1. Lokal opomiarowany – lokal, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe (wodomierze lokalowe – podliczniki) rejestrujące zużycie wody zimnej we wszystkich punktach czerpalnych występujących w lokalu.
 2. Podstawę rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach opomiarowanych stanowią wskazania zaplombowanych przez zarządcę wodomierzy indywidualnych zainstalowanych w lokalach.
 3. Z czynności plombowania licznika sporządza się protokół odbioru, w którym należy wskazać nazwę urządzenia, jego numer fabryczny, datę legalizacji, a także stan zużycia wody.
 4. Lokal uznaje się za opomiarowany od dnia wykonania oplombowania wodomierza określonego w protokole odbioru.
 5. Użytkownik lokalu opomiarowanego ponosi koszt montażu, zakupu, wymiany, naprawy, konserwacji wodomierza i nakładki radiowej, zobowiązany jest także dokonywać jego terminowej legalizacji (lub wymiany na nowy). Za organizacje przeglądu ich ważności odpowiada Spółdzielnia.
 6. Niewykonanie legalizacji (wymiany na nowy) wodomierza w terminie określonym w stosownej ustawie, spowoduje rozliczanie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków na zasadach rozliczania lokali nieopomiarowanych.
 7. Użytkownik lokalu opomiarowanego zobowiązany jest do przestrzegania warunków technicznych montażu i eksploatacji wodomierza, oraz zgłaszania zarządcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem wodomierza i założonej plomby.
 8. Odczytów wodomierzy indywidualnych dokonuje się na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
 9. Przy zmianie właściciela lokalu (użytkownika) w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wynik rozliczenia zużycia wody (nadpłaty, niedopłaty) przejmuje nowy nabywca zgodnie ze złożonym oświadczeniem w sprawie przejęcia wzajemnych zobowiązań z tytułu rozliczeń mediów w lokalu mieszkalnym – wzór oświadczenia stanowi załącznik niniejszego regulaminu.
 10. Wodomierz indywidualny bez ważnej cechy legalizacyjnej (okres użytkowania ponad  5 lat od daty legalizacji podanej na wodomierzu) w świetle przepisów metrologicznych nie jest urządzeniem pomiarowym i nie stanowi podstawy dokonywania rozliczeń wody, co oznacza, że w takim przypadku rozliczenie za dany okres rozliczeniowy następuje wg zasad dla lokali nieopomiarowanych.
 11. W przypadku, gdy lokal wyposażony jest w więcej niż jeden wodomierz i co najmniej jeden z nich nie posiada ważnej cechy legalizacyjnej, wówczas rozliczenie wody dla całego lokalu nastąpi wg zasad i norm dla lokali nieopomiarowanych.
 12. W przypadku stwierdzenia w lokalu celowego uszkodzenia wodomierza indywidualnego, zerwania plomby, zadziałania wskaźnika ściskania lub wskaźnika ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym, lub wykrycia nieopomiarowanego punktu czerpalnego wody, rozliczenie za dany okres rozliczeniowy następuje wg zasad dla lokali nieopomiarowanych.
 13. Po usunięciu w/w nieprawidłowości poprzez zamontowanie w prawidłowy sposób, sprawnego technicznie, posiadającego ważną cechę legalizacyjną wodomierza, na wniosek użytkownika lokalu, następuje kontrola właściwego zamontowania wodomierza i jego oplombowanie.
 14. Wodomierz(e) indywidualny(e) stanowi własność Użytkownika/Właściciela lokalu.

IV. LOKALE NIEPOMIAROWANE – ZASADY ROZLICZEŃ:

 1. Za lokal nieopomiarowany uznaje się lokal (mieszkalny lub użytkowy), w którym nie zainstalowano wodomierzy lub przynajmniej jeden z nich nie posiada legalizacji, bądź został uszkodzony.
 2. Zużycie wody w lokalach nieopomiarowanych rozliczane jest proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny lub liczby osób przebywających w lokalu użytkowym.
 3. Za osobę zamieszkującą lokal uważa się każdą osobę, która faktycznie w nim przebywa niezależnie od tego czy dopełniono obowiązku meldunkowego.
 4. Dla lokali nieopomiarowanych (brak wodomierzy lub brak ważnych cech legalizacyjnych na wodomierzach) ustala się ryczałt w ilości 8 m3 zimnej wody i 2,48 m3 ciepłej wody (podgrzanie wody) od jednej osoby.

V.  OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA/WŁAŚCICIELA LOKALU:

 1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
  • zabezpieczenia wodomierzy indywidualnych przed możliwością ich uszkodzenia,
  • przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania wodomierzy,
  • przestrzegania zakazu ingerencji Użytkownika, mogącej wpłynąć na zmniejszenie zużycia wody wykazywanego przez wodomierze w stosunku do faktycznie pobranej ilości, w szczególności samowolnego przerabiania instalacji wodnej, używania urządzeń zakłócających prawidłową pracę wodomierzy oraz demontażu lub wymiany wodomierzy bez zgłoszenia tego faktu do Zarządcy
  • przestrzegania zakazu poboru wody z pominięciem urządzenia pomiarowego lub w jakikolwiek inny sposób wypaczającego wskazania wodomierza,
  • nienaruszania plomby legalizacyjnej i monterskiej,
  • udostępnienia lokalu osobom uprawnionym przez firmę obsługującą wodomierze i nakładki na wodomierze w celu kontroli stanu technicznego wodomierza i plomby, instalacji i urządzeń oraz odcięcia dostawy wody.
 2. Opłatę z tytułu zużycia wody Użytkownik uiszcza co miesiąc w formie zaliczki lub opłaty ryczałtowej.
 3. Obowiązek zgłoszenia zmian ilości osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym oraz pracujących w lokalu użytkowym spoczywa na Użytkowniku.

VI. LOKALE UŻYTKOWE:

 1. Opłaty za zużycie wody w lokalach użytkowych – nieopomiarowanych naliczane będą do czynszu płatne z góry za dany miesiąc.
 2. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia liczby zatrudnionych pracowników celem wyliczenia opłaty za wodę.
 3. Ustala się ryczałt za wodę w ilości 1 m3 od ilościpracowników zgłoszonych przez Właściciela.
 4. Wysokość opłaty za wodę ustalana jest na podstawie aktualnej taryfy ustalonej przez P.G.K. i M. w Łęczycy
 5. Po każdym rozliczeniu budynku lokale użytkowe zostaną dociążone różnicą wody identycznie jak lokale mieszkalne.
 6. W sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kwartalnych kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie  poniesionymi  kosztami,  a  opłatami   wniesionymi   przez  użytkowników w formie zaliczek, regulowana będzie następująco:
 2. niedopłatę użytkownik lokalu wnosi w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, przy czym przy nieterminowych wpłatach naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie,
 3. nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych należności za użytkowanie lokalu,
 4. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w okresie rozliczeniowym, wynik rozliczenia wody przejmuje nowy użytkownik.
 5. Zawiadomienie o wyniku dokonanego rozliczenia kosztów zużycia wody – zostanie dostarczone do skrzynki pocztowej danego lokalu w terminie do 10 dnia każdego pierwszego miesiąca kolejnego kwartału.
 6. Reklamacje dotyczące rozliczania kosztów zużycia wody należny wnosić do Spółdzielni w terminie do 14 dni od daty otrzymania rozliczenia. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględnione.

Bez kategorii