Daszki nad balkonami

Daszki nad balkonami

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż do konstrukcji ściany (pod styropianem) na kołki chemiczne, daszków jednospadowych nad balkonami IV piętra na budynku mieszkalnym przy :

ul. Belwederskiej 79 ( 16 szt.)

ul. Belwederskiej 75 ( 8 szt.) w Łęczycy.

Konstrukcja z profili aluminiowych malowana proszkowo zakotwiona w ścianie nośnej pokryta płytą z poliwęglanu przydymionego z nogami podporowymi z aluminium kolor do uzgodnienia z Zamawiającym z gwarancją na 10 lat.

Oferta musi uwzględniać również wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie oraz rusztowanie do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP.

Do oferty należy dołączyć:

1. Cena brutto za 1 szt.

2. Wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia.

4. Okres gwarancji.

Ofertę należy złożyć do dnia 02 kwietnia 2019 r. do godziny 1530 w siedzibie Spółdzielni przy

ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „ Daszki nad balkonami ”

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu

24 721 94 41 – Pani Wiesława Witkowska lub drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.