O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

DEMONTAŻ, ZAKUP I MONTAŻ

drzwi stalowych pełnych jednoskrzydłowych wewnętrznych w kolorze RAL 7035 do korytarzy piwnicznych o odporności ogniowej EI 30 z wszelkimi atestami i zgodnością z Polskimi Normami w budynkach mieszkalnych przy :

  • ul. M. Konopnickiej 1 – 3 szt.
  • ul. M. Konopnickiej 1 a – 3 szt.
  • ul. M. Konopnickiej 1 b – 3 szt.
  • ul. Dominikańskiej 15 – 3 szt.

1. Wyposażenie drzwi:

a/ zamek wpuszczany z wkładką umożliwiającą zamknięcie od środka korytarza
piwnicznego bez używania klucza;

b/ klamka ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym;

c/ uszczelka ogniowa na całym obwodzie;

d/ tabliczka znamionowa;

2. Dorobienie około 214 szt. kluczy do drzwi.

3. Prace remontowe polegające na:

– demontażu starych drewnianych drzwi i montaż nowych do istniejących ścian;

– montaż drzwi na pianę przeciwpożarową o odporności ogniowej min. EI30;

– wyrównanie zaprawą ubytków tynków;

– malowanie ścian przy drzwiach dostosować do istniejących kolorów klatki schodowej.

4. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów po wymianie.

Podstawą złożenia oferty jest wykonanie obmiaru z natury na wyżej wymienionych budynkach zwracając uwagę na instalacje, szerokość biegu i kolizje ze stopniem schodów.

W ofercie prosimy podać:

1. Koszt drzwi z wyposażeniem (cenę brutto).

2. Koszt dorobienia kluczy (cenę brutto).

3. Koszt prac remontowych i wykończeniowych (cenę brutto).

4. Warunki płatności.

5. Termin realizacji.

6. Okres gwarancji.

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

1. Odpis aktualny z KRS-u lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

2. Świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby (aprobata techniczna, atest higieniczny, specyfikacja,

certyfikaty zgodności, deklaracje).

Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11a w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „DRZWI DO PIWNIC”.

Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka tel. 24 721 94 30 i 24 721 94 32

w godz. 800 – 1500 lub drogą elektroniczną : e-mail sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.