O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

O G Ł O S Z E N I E II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie odpowietrzenia ponad konstrukcję dachu pionów kanalizacyjnych , na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dominikańskiej 10 a w Łęczycy.

Budynek jest pięciokondygnacyjny, tradycyjny murowany.

Dach wielospadowy pokryty blachą powlekaną z poddaszem nieużytkowym.

Zakres prac obejmuje:

1. wykonanie otworu w połaci dachowej na poddaszu,

2. odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego od poddasza powyżej połać dachową,

3. uszczelnienie i wykonanie obróbek blacharskich przy wykonanych otworach,

4. podwyższony pion kanalizacyjny zakończony wywiewką wentylacyjną.

5. uporządkowanie terenu po zakończonych robotach i utylizacja odpadów.

Dla prawidłowego oszacowania kosztów niezbędna jest wizja na budynku

Ofertę cenową brutto prosimy przedstawić w wyliczeniu na 1 szt. wykonania pionu kanalizacyjnego powyżej połać dachową..

Ponadto prosimy dołączyć:

1. Odpis aktualny z KRS-u lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

2. Świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby (aprobata techniczna, atest higieniczny, specyfikacja, certyfikaty zgodności, deklaracje).

3. Warunki płatności.

4. Termin realizacji.

5. Okres gwarancji.

Ofertę należy złożyć do dnia 21 lipca 2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11A w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem: „ Dominikańska 10 a pion kanalizacyjny”.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentem:

Wiesława Witkowska tel. 24 721 94 41 lub 721 94 30 w godz. 730 – 1500 lub drogą elektroniczną:
e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.