OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”  w Łęczycy zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie:

Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy za rok 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SM „Łęczycanka” na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, ul. M.Konopnickiej 11A, 99-100 Łęczyca

w terminie do 22.12.2022 r.

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru przez Radę Nadzorczą.

  1. Od biegłego rewidenta oczekujemy, w szczególności : zbadania sprawozdania finansowego za 2022 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z2013, poz. 330 z późn. zm.) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzenia pisemnej opinii oraz raportu z badania tego sprawozdania.
  2. Oferta powinna zawierać :
  3. Informację o oferencie, tj.:
  4. o formie prowadzonej działalności, aktualny wypis z właściwego rejestru,
  5. aktualny odpis z rejestru biegłych dla biegłych rewidentów wskazanych przez oferenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  6. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego (na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych.
  • Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raporty do dnia 31.05.2023