OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 28 w budynku przy ul. Zachodniej 3 w Łęczycy.
       Podstawą złożenia oferty jest sporządzenie szczegółowego kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego przedmiaru robót do wykonania. W przedmiarze należy uwzględnić doprowadzenie sufitu i ścian do stanu pierwotnego w mieszkaniu poniżej lokal nr 25 oraz obróbkę po wykonaniu przebicia w stropie.
      W kosztorysie prosimy nie brać pod uwagę pozycji 16 – KNZ 1525-01.
Oferent dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność uwzględniając robociznę, materiały i sprzęt. Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka telef. 24 721 94 30
w godz. 7.30 – 15.30 .
Do oferty należy dołączyć:
– kosztorys ofertowy ,
– wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
– osobę posiadającą uprawnienia niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia wraz
z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
– referencje
– termin wykonania
– okres gwarancji

      Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2019 r. do godziny 1530 w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11 a w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „Zachodnia 3/28”.

Załącznik: OBMIAR