OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na Wykonanie chodnika przy ulicy Dominikańskiej 8b.

Prace polegać będą na : niwelacji terenu, skarpowaniu poboczy, ustawieniu obrzeży chodnikowych i ułożeniu chodnika z kostki na podbudowie.

Do oferty należy dołączyć:

– wypis z Rejestru Sądowego lub kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej

– kserokopię uprawnień i doświadczenia zawodowego do wykonywania prac w zakresie przetargu

– termin wykonania

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem:   Wykonanie chodnika przy ul. Dominikańskiej

Termin składania ofert upływa w dniu  07.07.2023 r., godz. 1500.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu

– sekretariat 24 721 94 30

– sprawy techniczne (inwestycje) 24 721 94 41,  693 097 102  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.