OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na
dostawę i montaż do konstrukcji ściany (pod styropianem) na kołki chemiczne, daszków
jednospadowych nad balkonami IV piętra na budynku mieszkalnym przy :
ul. Belwederskiej 83 ( 12 szt.)
ul. Bitwy nad Bzurą 24 ( 12 szt.)
ul. ZWZ 1 ( 12 szt.) w Łęczycy.
      Konstrukcja z profili aluminiowych malowana proszkowo zakotwiona w ścianie nośnej pokryta płytą z
poliwęglanu przydymionego z nogami podporowymi z aluminium kolor do uzgodnienia z
Zamawiającym z gwarancją na 10 lat.
        Oferta musi uwzględniać również wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie oraz rusztowanie do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP.
Do oferty należy dołączyć:
1. Cena brutto za 1 szt.
2. Wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia.
4. Okres gwarancji.
       Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2019 r. do godziny 15.30 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „ Daszki nad balkonami ”.
Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka telef. 24 721 94 30 w godz. 730 –
1530 lub drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl.
        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.