Uzupełnienie porządku obrad

Uzupełnienie porządku obrad

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy niniejszym informuje liż w związku z przedłożonymi przez Członków Spółdzielni projektami uchwał (6 )w sprawie uchwalenia zmian do
statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia rok 2023 podany do wiadomości Członków w dniu 02 czerwca 2023r. zostaje uzupełniony
i otrzymuje brzmienie:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia rok 2023

      I.      Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    II.      Odczytanie listy pełnomocnictw.

   III.      Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w tym Przewodniczącego Zebrania,
Zastępcy i Sekretarza.

   IV.      Odczytanie porządku obrad.

    V.      Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.

   VI.      Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej -prezentacja kandydatów, głosowanie.

VII.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok

VIII.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok 1 oceny
sprawozdania przez Biegłego Rewidenta.

   IX.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.

    X.      Podjęcie uchwał w sprawach:      

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
  • zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2022rok.
  • absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022r.-31.l2.2022rok.
  • absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022r.-31.l2.2022rok.
  • podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 rok  

   XI.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych
podjęcia inwestycji pn.” Budowa lokali niemieszkalnych -garaży na wynajem” .

XII.       Ogłoszenie wyników wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej.

XIII.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy’ (§ 7 ;§ 15pkt.16; i § 15 pkt.17).

XIV.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy (§ 11 pkt.10).

XV.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy (§ 13 pkt.2).

XVI      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy (§ 141pkt.1 i pkt.2).

XVII.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy (§23 pkt.1 i § 321pkt.1).

XVIII.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy (§ 27pkt.1 ppkt.3).

XIX.      Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z przyjęcia wniosków.

XX.     Zakończenie obrad.

Jednocześnie przypominamy ,że wszystkie projekty uchwał są do wglądu Członków w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy i na stronie: www.sm-Ieczycanka.pl po
zalogowaniu się w zakładce „Członkowie – Uchwały”.