Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca

zaprasza

do składania ofert, których przedmiotem będzie

PRZEPROWADZENIE BADANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023

oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. Zm.) w terminie do dnia 30 marca 2024 roku.

Oferta powinna zawierać:

1. Informacje o oferencie i o dotychczasowym doświadczeniu biegłego rewidenta wskazanego w ofercie do wykonania badania, w tym informację o formie prowadzenia działalności, wpisem do rejestru biegłego rewidenta z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru i daty wpisy,

2. Łączną cenę netto i brutto w PLN za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, uwzględniająca wszystkie koszty,

3. wykaz badanych podmiotów z ostatnich 3 lat,

4. referencje.

Pisemne oferty należy przesłać na adres spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11a, 99-100 Łęczyca lub mailowo na adres: sekretariat@sm-leczycanka.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023” w terminie do 15 listopada 2023 r. do godz. 15.30.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia oferty bez podania przyczyny i nie udzielenia odpowiedzi na oferty, których nie wybrano.

Bliższych informacji udziela Dyrektor Finansowy Spółdzielni – Pan mgr Bogdan Smok

(tel: 24 721 94 33, e–mail: b.smok@sm–leczycanka.pl).