ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia SM ,,Łęczycanka” w Łęczycy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy na podstawie art.83 ust.3 pkt.2) ,ust.5 i ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2021. 1208)  oraz § 34 ust.2 pkt.13 Statutu Spółdzielni, informuje o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni podzielonego na 8 (osiem) części, które odbędzie się :

w Bursie Szkolnej przy ul. Kaliskiej 13 w Łęczycy w dniach:

Część 1  w dniu  04 października 2022r. (wtorek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Dominikańskiej 15;
 • ul. Dominikańskiej 10;
 • ul. Dominikańskiej 8;
 • ul. Dominikańskiej 10A;
 • ul. Dominikańskiej 8B;
 • ul. Dominikańskiej 8C

Część 2 w dniu 06 października 2022r.(czwartek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Konopnickiej 7;
 • ul. Konopnickiej 3;
 •  ul. Konopnickiej 1;
 • ul. Konopnickiej 1A;
 • ul. Konopnickiej 1B;
 • ul. Konopnickiej – garaże

Część 3 w dniu 11 października 2022r. (wtorek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul.  Konopnickiej 15;
 • ul. Konopnickiej 11;
 • ul. Konopnickiej 9;
 • ul. Konopnickiej 5.

Część 4 w dniu 13  października 2022r. (czwartek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Zachodniej 3;
 • ul. Zachodniej 9;
 • ul.M.Konopnickiej 8B;
 • ul.M.Konopnickiej 8C ;
 • ul. Wojska Polskiego 1A;
 • ul. Wojska Polskiego1B;
 • ul. Wojska Polskiego 1C.

w sali SI.,, Tęcza” przy ul. Lotniczej  w Łęczycy w dniach

Część 5  w dniu 18 października 2022r. (wtorek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Związku Walki Zbrojnej 1;
 • ul. Związku Walki Zbrojnej 1A ;
 • ul.Belwederskiej 75;
 • Belwederskiej 75A;
 • ul. Osiedlowej 4.

Część 6  w dniu 20 października 2022r. (czwartek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul.Belwederskiej 79;
 • ul.Belwederskiej 79A;
 •  ul. Belwederskiej 81;
 •  ul.Belwederskiej – lokal użytk.

Część 7 w dniu 25 października 2022r. (wtorek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul.Belwederskiej 81A;
 • ul.Belwederskiej 83;
 • Belwederskiej 85;
 • ul. Dworcowej 5F

Część 8 w dniu 27 października 2022r. (czwartek) o godz. 17-tej.

obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Bitwy nad Bzurą 24 ;
 •  ul. Bitwy nad Bzurą 26;
 • ul. Bitwy nad Bzurą 39;
 •  ul. Bitwy n/Bzurą /Belwederska – garaże

Uprawnionymi do uczestniczenia w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia są tylko Członkowie przypisani do tej części Walnego Zgromadzenia. Członek bierze udział w obradach tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni za uprzednim okazaniem dowodu tożsamości od godz. 16-tej.

INFORMACJA:

Sprawozdania oraz projekty uchwał wymienione w porządku obrad dostępne będą dla Członków na 21 dni przed terminem odbycia pierwszej części  Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” ul.M.Konopnickiej 11A –  pokój nr 2.

Z pozostałymi materiałami na  Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie SM „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul.M.Konopnickiej 11A – (pok.nr 2) w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia-pierwszej części .

Ponadto informujemy, iż:

 Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni (kadencja 2022-2025).

Zgłoszenie kandydata odbywa się pisemnie na karcie zgłoszeń z podaniem:

Imienia i nazwiska członka zgłaszającego i członków popierających kandydata oraz pozycją
w rejestrze członków i miejsca zamieszkania.

Imienia i nazwiska członka –kandydata na członka rady nadzorczej oraz pozycje w rejestrze członków i adres lokalu z którym członkostwo jest powiązane.

Do karty ze zgłoszeniem należy dołączyć oświadczenia kandydata w oparciu o § 24 ust.61 statutu Spółdzielni  oraz pisemną krótką prezentację z uwzględnieniem danych dotyczących: wykształcenia, jego pracy zawodowej, pracy społecznej, w tym zwłaszcza pracy w spółdzielczości mieszkaniowej oraz liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Nadzorczej jest do pobrania 
w siedzibie
SM ,,Łęczycanka” w Łęczycy przy ul.M.Konopnickiej 11a (pok.nr 2) lub na stronie : www.sm-leczycanka.pl

Zgłoszenia należy dokonać i złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka”
 w Łęczycy w terminie do 15 dni przed terminem pierwszej  części  Walnego Zgromadzenia, która odbędzie się  04 października 2022 roku .

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia rok 2022

Zgłoszenie kandydata w wyborach na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy –  kadencja 2022-2025