Zawiadomienie

Zawiadomienie

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy na podstawie
art. 83 ust.2 i ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2023.438) oraz § 34 ust. 2 pkt. 13
S
tatutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na 4 (cztery)
częśc
i, które odbędzie się

w Bursie Szkolnej przy ul.. Kaliskiej 13 w Łęczycy

w dniu 26 czerwca 2023r .. (Poniedziałek) o godz. l7-tej.

Część 1 obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul.. Zachodniej 3;ul.. Zachodniej 9; ul. M. Konopnickiej 8B;ul. M. Konopnickiej 8c;
  ul.. Wojska Polskiego l A; ul.. Wojska Polskiego 1B tul.. Wojska Polskiego 1C;
 • ul.. Dominikańskiej 15; ul.. Dominikańskiej 10; ul.. Dominikańskiej 8;

ul.. Dominikańskiej 10A; ul. Dominikańskiej 8B; ul.. Dominikańskiej 8C.

w dniu 27 czerwca 2023r.(wtorek) o godz. l7-tej.
Część 2 obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Konopnickiej 11;ul. Konopnickiej 9;ul. Konopnickiej 5;ul.. Konopnickiej 7;
  ul.. Konopnickiej l5;ul. Konopnickiej 3; ul. Konopnickiej 1; ul. Konopnickiej 1A;
  ul.
  Konopnickiej 1B;

   •        Członkowie posiadający prawo do lokali o innym przeznaczeniu-ul.M.Konopnickiej -garaże .

w dniu 28 czerwca 2023r. (środa) o godz. l7-tej.
Cść 3 obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul.. Związku Walki Zbrojnej l; ul. Związku Walki Zbrojnej 1A ;
 • ul. Belwederskiej 79;ul.Belwederskiej 79A; ul. Belwederskiej 75;ul.Belwederskiej 75A;
 • ul. Osiedlowej 4; ul.. Bitwy nad Bzurą 24; ul. Dworcowej 5F

. w dniu 29 czerwca 2023r. (czwartek) o godz. l7-tej.
Część 4 obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. . Belwederskiej 81, ul.. Belwederskiej 8lA;ul..Belwederskiej 83;Belwederskiej 85;
 • ul.. Bitwy nad Bzurą 26; ul.. Bitwy nad Bzurą 39;

Członkowie posiadające prawo do lokali o innym przeznaczeniu- ul. Bitwy nad Bzu
i ul .Belwederskiej -garaże; lokal użytk.

Uprawnionymi do uczestniczenia w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia są tylko
Członkowie przypisani do tej części Walnego Zgromadzenia.

Członek bierze udział w obradach tylko osobiście lub przez pełnomocnika.

Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni za uprzednim okazaniem dowodu tożsamości
od godz. 16-tej.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia rok 2023

      I.      Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

    II.      Odczytanie listy pełnomocnictw.

   III.      Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w tym Przewodniczącego Zebrania,
Zastępcy i Sekretarza.

   IV.      Odczytanie porządku obrad.

    V.      Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i wnioskowej.

   VI.      Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej -prezentacja kandydatów, głosowanie.

VII.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok

VIII.      Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok 1 oceny
sprawozdania przez Biegłego Rewidenta.

   IX.      Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.

    X.      Podjęcie uchwał w sprawach:      

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
 • zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2022rok.
 • absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022r.-31.l2.2022rok.
 • absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022r.-31.l2.2022rok.
 • podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2022 rok  

   XI.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych
podjęcia inwestycji pn.” Budowa lokali niemieszkalnych -garaży na wynajem” .

XII.       Ogłoszenie wyników wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej.

XIX.      Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z przyjęcia wniosków.

XX.     Zakończenie obrad.

INFORMACJA:

Sprawozdania oraz uchwały dotyczące sprawozdań dostępne są dla członków
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” ul. M. Konopnickiej 11A – pokój m 2
lub na stronie:www.sm-leczycanka.pl po zalogowaniu się w zakładce” „Członkowie”.

Z pozostałymi materiałami dotyczącymi tematów z porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie SM
„Łęczycanka” w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 11A – (p ok. nr 2) od dnia 05 czerwca
2023 roku.

Ponadto informujemy, iż:

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów na członka Rady Nadzorczej
Spółdzieln
i wybory uzupełniające -kadencja 2022-2025.

Zgłoszenie kandydata odbywa się pisemnie na karcie zgłoszeń z podaniem:

Imienia i nazwiska członka zgłaszającego i członków popierających kandydata oraz
pozycją w
rejestrze członków i miejsca zamieszkania.

Imienia i nazwiska członka kandydata na członka rady nadzorczej oraz pozycje w
rejest
rze członków i adres lokalu z którym członkostwo jest powiązane.

Do karty ze zgłoszeniem należy dołączyć oświadczenia kandydata w oparciu
o § 24 ust.61 statutu Spółdzielni oraz pisemną krótką prezentację z uwzględnieniem
danych dotyczących: wykształcenia, jego pracy zawodowej, pracy społecznej, w tym
zwłaszcz
a pracy w spółdzielczości mieszkaniowej oraz liczby kadencji pełnionej w Radzie
Nadzorczej S
M ,,Łęczycanka.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Nadzorczej jest do pobrania w
siedzibie
SM „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul .M. Konopnickiej 11a (pok.nr
2) lub
na stronie: www.sm-Ieczycanka.pl

Zgłoszenie kandydata w wyborach uzupełniających na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgłoszenia należy dokonać i złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Łęczycanka” w Łęczycy w terminie do 15 dni przed terminem pierwszej części
Wa
lnego Zgromadzenia, która odbędzie się 26 czerwca 2023 roku.

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad zostało również opublikowane na stronie
www.sm-leczycanka.pl(podstawa § 17 ust. 1 pkt. a Statutu Spółdzielni).