ZAWIADOMIENIE O WZ 2024

ZAWIADOMIENIE O WZ 2024

Zawiadomienie

 o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Łęczycanka”
w Łęczycy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy na podstawie
art.83 ust.3 pkt.2) ,ust.5 i ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. 2024.558)  oraz § 34 ust.2 pkt.13 Statutu Spółdzielni, informuje o terminie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone na 2 (dwie) części, które odbędzie się w Bursie  Szkolnej przy ul. Kaliskiej 13 w Łęczycy:

w dniu  24 czerwca2024r. (poniedziałek) o godz. 17-tej.

Część 1  obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Zachodniej 3;ul. Zachodniej 9;
 • ul. Konopnickiej 11;ul. Konopnickiej 9; ul. Konopnickiej 5; ul. Konopnickiej 7;
  ul. Konopnickiej 3; ul. Konopnickiej 1;ul. Konopnickiej 1A;ul. Konopnickiej 1B;
   ul.  Konopnickiej 15; ul.M.Konopnickiej 8B;ul.M.Konopnickiej 8C;
 • ul. Dominikańskiej 15; ul. Dominikańskiej 10; ul. Dominikańskiej 8;
  ul. Dominikańskiej 10A; ul. Dominikańskiej 8B; ul. Dominikańskiej 8C
 • ul. Wojska Polskiego 1A;ul. Wojska Polskiego1B;ul. Wojska Polskiego 1C.
 • ul. Konopnickiej – garaże

w dniu 26 czerwca 2024r. (środa) o godz. 17-tej.

Część 2 obejmuje członków z nieruchomości przy:

 • ul. Związku Walki Zbrojnej 1;ul. Związku Walki Zbrojnej 1A ;
 • ul.Belwederskiej 79;ul.Belwederskiej 79A; ul. Belwederskiej 81; ul.Belwederskiej 81A; ul.Belwederskiej 83;Belwederskiej 85;ul.Belwederskiej 75; ul.Belwederskiej 75A;
 • ul. Osiedlowej 4;
 • ul. Bitwy nad Bzurą 24 ; ul. Bitwy nad Bzurą 26;ul. Bitwy nad Bzurą 39;
 • ul. Dworcowa 5F;
 • ul.Belwederskiej – lokal użytk.
 •  ul. Bitwy n/Bzurą /Belwederska – garaże

Uprawnionymi do uczestniczenia w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia są tylko Członkowie przypisani do tej części Walnego Zgromadzenia.

Członek bierze udział w obradach tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni za uprzednim okazaniem dowodu tożsamości od godz. 16-tej.

INFORMACJA:

Sprawozdania oraz projekty uchwał wymienione w porządku obrad dostępne będą dla Członków na 21 dni przed terminem odbycia części 1 Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” ul.M.Konopnickiej 11A –  pokój nr 2.

Z pozostałymi materiałami na  Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznawać się w siedzibie SM „Łęczycanka” w Łęczycy przy ul.M.Konopnickiej 11A – (pok.nr 2) w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia- części 1.

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad zostało również opublikowane na stronie  www.sm-leczycanka.pl  ( podstawa § 17 ust.1 pkt. a Statutu Spółdzielni).,3

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia rok 2024(.

 1. Otwarcie obrad
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego  i Sekretarza
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji :
  1. mandatowo-skrutacyjnej,
  2. wnioskowej
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r..  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
  za 2023 rok
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r. i ocena sprawozdania przez Biegłego Rewidenta.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 ok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2023 rok.
 12. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej Spółdzielni za okres od 01 października 2019r. do 2022 roku .
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protokołu lustracyjnego Spółdzielni za okres od 01 października 2019r do 31 grudnia 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
  2. absolutorium dla z-cy Prezesa Zarządu za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021
 16. Podjęcie uchwał w sprawie podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 365/17 położonej w Łęczycy.
 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z przyjęcia wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.