O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu”

Termin składania ofert upływa w dniu 21 lipca 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu 24 721 94 32 lub 24 721 94 41

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Formularz ofertowy,

3. Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5. Projekt Umowy