O G Ł O S Z E N I E IV

O G Ł O S Z E N I E IV

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy informuje o zmianie dotyczącej przetargu:

NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY.

W związku z rozbieżnością odnośnie terminu składania ofert:

– w ogłoszeniu III – podano termin – 21.07.2021r, godz. 1500

– w SIWZ – podano termin – 27.07.2021r, godz. 1500

ostatecznie ustala się, że ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a, (sekretariat) I piętro lub pocztą, w trale zamkniętej kopercie z napisem : „Zakup, montaż i naprawy domofonów”.

W terminie do 27.07.2021 r., do godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28.07.2021 r., godz. 1400 w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Łęczycanka” 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a

Pozostałe warunki przetargu bez zmian