O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do przesłania oferty cenowej  na wykonanie chodników i placów pod ławki parkowe w lokalizacji :

–  teren przy budynku przy ul. M. Konopnickiej 7,

wg koncepcji zagospodarowania terenu.

Szczegóły dotyczące wykonania chodników:

 1. Chodnik o szerokości 1,50 m z kostki brukowej grubości 6 cm w kolorze żółtym – około 220 m2 powierzchni.
 2. Obrzeża o wymiarach 100x20x6 cm w kolorze szarym – około 215 mb długości.
 3. Podsypka piaskowa o grubości 5 cm po zagęszczeniu.
 4. Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm po zagęszczeniu.

Zakres robót budowlanych:

 1. Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych – trasę chodnika należy dostosować do warunków gruntowych w terenie.
 2. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – wykonanie koryta pod chodnik i place na ławki.
 3. Odkład ziemi rozplantować na terenie placu lub złożyć w wyznaczonym miejscu.
 4. Ułożenie obrzeży betonowych.
 5. Profilowanie i zagęszczenie podłoża z podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym – warstwa odsączająca.
 6. Podbudowa z podsypki cementowo – piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym.
 7. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm.
 8. Uporządkowanie terenu.

Powyższe prace należy wykonać zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

Oferta powinna zawierać:

– adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

– koszt robót ziemnych (m2);

– koszt ułożenia obrzeży betonowych (mb);

– koszt ułożenia nawierzchni z kostki betonowej (m2)

– koszt materiałów, sprzętu i robocizny;

– termin realizacji;

– okres gwarancji.

Do oferty należy dołączyć:

– wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

Informujemy, że załączniki do złożenia oferty można uzyskać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy:

 1. Wzór kosztorysu ofertowego z przedmiarem.
 2. Koncepcja zagospodarowania.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sm-leczycanka.pl, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście w siedzibie Spółdzielni przy
ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy do dnia 23.04.2018 r. do godz. 12:00 w trwale zamkniętej kopercie z napisem „Wykonanie chodników przy blokach”. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.