Odpowiedź na zapytanie Oferenta nr 1

Odpowiedź na zapytanie Oferenta nr 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy w odpowiedzi na zapytanie Oferenta dotyczące wykonania zadania:

NA ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY.

Udziela niniejszym odpowiedzi:

1. W formularzu ofertowym w pkt. 5 podane są minimalne okresy gwarancji. Na materiały i urządzenia 5 lat i na robociznę 3 lata. Każdy producent daje gwarancję od roku do 2 lat

(LASKOMEX). Nie ma żadnej możliwości przedłużenia gwarancji przez producenta – W jaki sposób wykonawca miałby realizować powyższą gwarancję ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po zasięgnięciu informacji u producentów posiadł wiedzę co do bezawaryjności elementów domofonów na okres nawet dłuższy niż 5 lat.

Uwzględniając jednak zapytanie modyfikuje zapis w pkt. 5 SWIZ na zapis:

Oferent może określić okresy gwarancji na sprzęt i robociznę wg własnych posiadanych możliwości i jego oferta z tego tytułu nie będzie odrzucona”

Długość okresu gwarancji będzie jednak punktowana zgodnie z pkt. 13:

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował:

– gwarancja za całość zadania – 10 %

d) „gwarancja za całość zadania ” będzie liczona wg. następującego wzoru:

WG = (G x : G max) × 100 ×10 %

Oferent musi więc sam ten problem rozważyć.

2. Stare systemy domofonowe w wersji analogowej , które kiedyś były montowane w niektórych budynkach posiadają słuchawki niekompatybilne z systemami cyfrowymi. Pkt II Wariant II-2A SIWZ mówi o uzupełnieniu słuchawek a należy wymienić wszystkie (przy założeniu ,ze to była wersja analogowa). – Jak wykonawca ma się do tego odnieść ?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmiana centrali domofonowych analogowych na cyfrowe wymaga wymiany unifonu analogowego na cyfrowy.