Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy: przetargu nieograniczony na „Zakup z dostawą fabrycznie nowych pojemników 1100 l z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem przeznaczenia rodzaju odpadu”.

W związku ze złożonym zapytaniem przez jednego z oferentów przedstawiamy poniższą treść pytania i jej odpowiedź celem uwzględnienia w prawidłowej wycenie oferty.

Czy pojemniki mogą być oznakowane naklejką o wymiarach 20 x 20 cm lub 30 x 30 cm.

O d p o w i e d ź :

Wyrażamy zgodę z oznakowaniem pojemnika naklejką wg przedstawionego wzoru w wym. 30 x 30 cm.