OFERTA NA WARTOŚĆ Rg

OFERTA NA WARTOŚĆ Rg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej określającej wartość jednej roboczo – godziny (Rg) brutto za wykonanie indywidualnych usług z zakresu robót z branży ogólnobudowlanej w zasobach spółdzielni (w tym z wykonywaniem prac na wysokości), a w szczególności robót: ślusarskich, blacharsko – dekarskich, spawalniczych, impregnacyjno – izolacyjnych, stolarskich ciesielskich i podobnych. Prace będą zlecane w indywidualnych, jednostkowych przypadkach i rozliczane na podstawie protokołu wykonania zlecenia, określonej wartości Rg oraz faktury bądź rachunku uproszczonego wystawionego przez Usługobiorcę.

Rozliczenia zleconych usług odbywać się będą w okresach miesięcznych.

Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny dokument dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego, tj. wypis z rejestru
     prowadzonego przez sąd lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej wraz z adnotacją
     o nie wszczęciu  postępowania upadłościowego.

b/ referencje z ostatnich trzech lat potwierdzające wykonywanie przez Oferenta robót określonych

     w niniejszym zapytaniu.

Ofertę należy przesłać do dnia 05.03.2019 r. na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 11 „a”,  99-100 Łęczyca   w trwale zamkniętej kopercie
z napisem „OFERTA NA WARTOŚĆ Rg

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odstąpienia rozpatrywania złożonej oferty bez podania przyczyny.