OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą „Renowacja pionów kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ;

ul. M. Konopnickiej 5

ul. M. Konopnickiej 9

ul. Dominikańskiej 15 w Łęczycy”,

polegająca na:

– czyszczeniu rury,

– wypłukaniu osadów i kamienia,

– wysuszeniu rur,

– natryskiwaniu wnętrza rury plastyczną masą polimerową

wraz z monitorowaniem kamerą inspekcyjną na każdym etapie prac z zapisem video.

Budynki został wzniesione w technologii tradycyjnej, pięciokondygnacyjne składające się z parteru i czterech pięter.

Budynki przy ul. M. Konopnickiej 9 i ul. Dominikańskiej 15 posiadają trzy klatki schodowe po 55 lokali mieszkalnych czyli po 11 pionów kanalizacyjnych o wysokości około 15,00 m, natomiast budynek przy
ul. M. Konopnickiej 5 posiada cztery klatki schodowe z 70 lokalami mieszkalnymi czyli 14 pionów kanalizacyjnych o takiej samej wysokości.

Oferta winna zawierać:

1. Cenę brutto za 1 pion renowacji oraz całkowity koszt brutto na poszczególną nieruchomość,

2. Wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej

3. Termin wykonania

4. Okres gwarancji

Ofertę należy złożyć do dnia 07 kwietnia 2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem „ Renowacja pionów”.

Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka telef. 24 721 94 30 w godz. 730 – 1530 lub drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.