OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

            

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na

          ZAKUP   Z   DOSTAWĄ    FABRYCZNIE   NOWYCH   ŁAWEK    PARKOWYCH.

Termin składania ofert  upływa w dniu 31 sierpnia 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu 24 721 94 32 lub 24 721 94 41

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

3. Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w  postępowaniu – załącznik nr 2

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3

5. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłatą podatków w Urzędzie  Skarbowym i ZUS-– załącznik nr 4

6. Projekt Umowy – załącznik nr 5

7. Wizualizacja ławki przykład a nie wymóg,