OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy prosi o złożenie oferty cenowej na Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach ( kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy
ul. Belwederskiej 75, 75 a, 81, 81 a, 83, 85, Bitwy nad Bzurą 24, 26,39 i Dworcowej 5 f
w Łęczycy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego – Art. 62

Do oferty należy dołączyć ;

1. cenę brutto za 1 pkt. pomiaru:

a/ skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

b/ wyłączników różnicowoprądowych,

c/ rezystancji izolacji.

2.wypis z ewidencji działalności gospodarczej,

3. aktualne świadectwa kwalifikacji do zajmowania się pomiarami elektrycznymi
i eksploatacją instalacji elektrycznej,

4. termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Ofertę należy złożyć do dnia 05 październik 2020 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11”a” w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem
„ Pomiary elektryczne w mieszkaniach ”.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu 693 097 102 lub 24 721 94 41.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.