OGŁOSZENIE II TERMIN

OGŁOSZENIE II TERMIN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy ogłasza przetarg nieograniczony  na :

Wymianę pionów instalacji zimnej i ciepłej wody( instalacja w szachtach), wraz
z odcinkami przyłączy do poziomów piwnic w budynkach mieszkalnych  
5-cio kondygnacyjne   w systemie OWT-67  położone  w Łęczycy  przy:

a/   ul. Belwederskiej 81 a    posiadający  15 pionów instalacji,
b/  ul. Bitwy nad Bzurą 39
 posiadający  20 pionów instalacji.

Termin składania ofert  upływa w dniu 05 października 2020 r. do godziny 1500 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka w Łęczycy ul. Marii Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 11 „a”, 99-100 Łęczyca oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu 693 097 102 lub 24 721 94 41

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

3. Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w  postępowaniu – załącznik nr 2

4. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z opłatą podatków w Urzędzie  Skarbowym i ZUS- załącznik nr 3

5. Oświadczenie wraz z klauzulą informacji dot. Przetwarzania danych osobowych oferentów kontrahentów  przystępujących do przetargu – załącznik nr 4

6.  Projekt Umowy – załącznik nr 5