OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

NA  ZAKUP , MONTAŻ I NAPRAWY DOMOFONÓW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY.

Szczegółowy zakres wg załącznika nr 1 – „Wykaz budynków SM „Łęczycanka”, z podziałem na klatki schodowe w których należy wykonać (zamontować, uruchomić) instalacje domofonową i objąć ją naprawami pogwarancyjnymi”

Ofertę należy złożyć należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trale zamkniętej kopercie  z napisem : „Zakup, montaż i naprawy  domofonów”.

Termin składania ofert upływa w dniu  30.06.2021 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami:

Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu – telefon 24 721 94 32 lub sekretariat  24 721  94 30

a) sprawy techniczne instalacyjne   – informatyk – telefon 24 721  94 30.

b) ) sprawy techniczne budowlane – inwestycje – tel. 607- 827-713

c) sprawy administracyjne, ogłoszenia, kontakty z lokatorami – administrator osiedla – tel. – 607-909-762

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – „Wykaz budynków SM „Łęczycanka”, z podziałem na klatki schodowe w których należy  wykonać   (zamontować, uruchomić) instalacje domofonową i objąć ją naprawami pogwarancyjnymi”    

Załącznik nr 2   Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 4a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – bhp  dla wykonawców prac remontowo – budowlanych w Spółdzielni  Mieszkaniowej ”Łęczycanka” 

Załącznik nr 6a – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”.

Załącznik nr 6b – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łęczycanka”.  

Załącznik własny – oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z opłat podatków w Urzędzie Skarbowym.

Załącznik własny – oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z opłat składek na  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Załącznik własny, kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z  Rejestru  Sądowego.