OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w   Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

MODERNIZACJA PIONÓW WLZ (wymiana zabezpieczeń z topikowych na eski z oprzyrządowaniem) W PONIŻEJ WYMIENIONYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY:

ul. Dworcowa 5f, ul. Osiedlowa 4, ul. Belwederska 85, ul. Belwederska 83, ul. Belwederska 75a, ul. Dominikańska 10a, ul. Dominikańska 8c, ul. Dominikańska 8b, ul. Dominikańska 8, ul. Wojska Polskiego 1a, ul. Wojska Polskiego 1b, ul. Wojska Polskiego 1c, ul. M. Konopnickiej 8b, ul. M. Konopnickiej 8c.

Ofertę należy złożyć należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”,
99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trale zamkniętej kopercie  z napisem :

„MODERNIZACJA PIONÓW WLZ (wymiana zabezpieczeń z topikowych na eski z oprzyrządowaniem) W PONIŻEJ WYMIENIONYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY:

ul. Dworcowa 5f, ul. Osiedlowa 4, ul. Belwederska 85, ul. Belwederska 83, ul. Belwederska 75a, ul. Dominikańska 10a, ul. Dominikańska 8c, ul. Dominikańska 8b, ul. Dominikańska 8, ul. Wojska Polskiego 1a, ul. Wojska Polskiego 1b, ul. Wojska Polskiego 1c, ul. M. Konopnickiej 8b, ul. M. Konopnickiej 8c.

Termin składania ofert upływa w dniu  02.02.2022 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami:

Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu – telefon 24 721 94 32 lub sekretariat  24 721  94 30

a) sprawy techniczne elektryczne (baza ZGM – koordynator konserwatorów)– telefon 607-909-773,

b) ) sprawy techniczne budowlane – inwestycje – tel. – telefon 24 721 94 41 lub 607- 827-713

c) sprawy administracyjne, ogłoszenia, kontakty z lokatorami – administratorzy osiedli:

– Osiedle Belwederska –  tel. – 607-909-761,

– Osiedle Konopnicka, Dominikańska, Wojska Polskiego – tel. – 607-909-762.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 – Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

    Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

    Załącznik nr 4 – Wzór umowy

    Załącznik nr 4a – bhp  dla wykonawców prac remontowo – budowlanych w Spółdzielni  Mieszkaniowej ”Łęczycanka”

Załącznik nr 4b – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”

    Załącznik nr 4c –  klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łęczycanka”  

    Załącznik nr 5- oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z płatnościami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

    Załączniki własne Oferentów:

    Załącznik nr 6 – poświadczone kserokopie uprawnień zawodowych do wykonywania robót w zakresie przetargu

    Załącznik nr 7 – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy

   Załącznik nr 8 – kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Rejestru  Sądowego