OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

„Wykonanie kontroli przewodów kominowo – wentylacyjnych i ich czyszczenie, kontrola instalacji gazowych oraz usług opiniodawczych i prewencyjnych przewodów i urządzeń kominowo – wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy”

Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”,
99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a, – sekretariat I piętro  lub pocztą na podany adres, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem : „Usługi kominiarskie”

Termin składania ofert upływa w dniu  28.03.2022 r., godz. 1500.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej  www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami:

Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu – telefon 24 721 94 32 lub sekretariat  24 721  94 30

inwestycje – telefon 24 721 94 41

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz budynków wielorodzinnych będących w zasobach SM „Łęczycanka”

Wykaz lokali i obiektów w zasobach SM „Łęczycanka”

    Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 – Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

   Załącznik nr 4 – Wzór umowy

    Załącznik nr 4a – bhp  dla wykonawców prac remontowo – budowlanych w Spółdzielni  Mieszkaniowej ”Łęczycanka”

Załącznik nr 4b – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”

    Załącznik nr 4c –  klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łęczycanka”  

    Załącznik nr 5- oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z płatnościami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

    Załączniki własne Oferentów:

    Załącznik nr 6 – poświadczone kserokopie uprawnień zawodowych do wykonywania robót w zakresie przetargu

    Załącznik nr 7 – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy

   Załącznik nr 8 – kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Rejestru  Sądowego