OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAŻACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BELWEDERSKIEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY, dz. nr. ewid: 1853, 1860, 399/7,336/2, 1847/9, 1847/4, obr. Łęczyca – ETAP I – ODCINEK – W(Wylot) – Studnia Os (Osadnik), wg Projektu

Szczegółowy zakres prac ujęto w SIWZ.

Usytuowanie i wykonanie obiektów wg projektu, będącego załącznikiem nr 1a do SIWZ.

Pomocniczo załączono również przedmiar robót – zał. nr 1b.

Wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania i odbioru robót zawarto w „Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych” branża sanitarna i budowlana – zał. nr 1c.

Ofertę należy złożyć należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a, (sekretariat) I piętro lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie z napisem : „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy garażach zlokalizowanych przy ulicy Belwederskiej oraz ulicy Bitwy nad Bzurą w Łęczycy – ETAP I

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2022 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia na w/w adres.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami: Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu – telefon 24 721 94 32 lub sekretariat 24 721 94 30 a) inwestycje – telefon 24 721 94 41 lub 693 097 102

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Projekt budowlany

Przedmiar ofertowy

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

    Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 – Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

   Załącznik nr 4 – Wzór umowy

    Załącznik nr 4a – bhp  dla wykonawców prac remontowo – budowlanych w Spółdzielni  Mieszkaniowej ”Łęczycanka”

Załącznik nr 4b – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”

    Załącznik nr 4c –  klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łęczycanka”  

    Załącznik nr 5- oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z płatnościami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych