OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:
Remont dachu na budynku przy ul. Belwederskiej 75 w Łęczycy, polegający na wykonaniu pokrycia dachowego zestawem w technologii bezspoinowej nanoszonej w postaci płynnej z zastosowaniem wkładki zbrojącej z siatki technicznej na całej powierzchni dachu (615 m2) wraz z robotami towarzyszącymi.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a, (sekretariat) I piętro lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie z napisem: Remont dachu Belwederska 75

Termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2023 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl


Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu

  • sekretariat 24 721 94 30
  • sprawy techniczne (inwestycje) 24 721 94 41, 693 097 102

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków udziału w przetargu.
  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
  5. Wzór umowy.
  6. Załącznik do umowy nr 1 – bhp dla wykonawców prac remontowo budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy.
  7. Załącznik do umowy nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy.
  8. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.