OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie:

Remont korytarza przy bibliotece w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy przy ulicy M. Konopnickiej 11a

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem:   Remont korytarza.

Termin składania ofert upływa w dniu  28.07.2023 r., godz. 1500.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu

– sekretariat 24 721 94 30

– sprawy techniczne (inwestycje) 24 721 94 41,  693 097 102  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Przedmiar ofertowy – zał. 1a/1 i  1a/2
  4. Kosztorys ofertowy – zał. 1b/1 i  1b/2
  5. Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków udziału w przetargu.
  6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
  7. Wzór umowy.
  8. Załącznik do umowy nr 4a – bhp dla wykonawców prac remontowo budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy.
  9. Załącznik do umowy nr 4b – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy.
  10. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.