WYŁAZY DACHOWE

WYŁAZY DACHOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych położonych przy:

a/ ul. M. Konopnickiej 1      –  1 szt.

b/ ul. M. Konopnickiej 1 a   –  1 szt.

c/ ul. Dominikańska 10        –  2 szt.

d/ ul. Dominikańskiej 15      –  1 szt.

            Łącznie                    –  5 szt.

Zakres ogólny robót obejmuje:

 1. Demontaż istniejących wyłazów dachowych.
 2. Montaż nowych wyłazów dachowych dostosowanych wymiarami do istniejących otworów wyjścia na dach o parametrach technicznych:

– podstawa prosta z ociepleniem wełną mineralną lub styropianem,

– wypełnienie skrzydła zapewniającą odpowiednią izolację termiczną oraz przenikalność światła,

– wyłaz otwierany ręcznie i wyposażony w siłowniki utrzymujące pozycji otwartej 90 stopni,

– wyłaz wyposażony w klamkę z zamkiem,

– 2 szt. kluczy do zamka,

– górna cześć podstawy wyprofilowana w sposób umożliwiający odprowadzenie wody.

 1. Wyłazy należy montować kotwiąc je do podłoża dachu lub w przypadku nadbudowy montować do podłoża z cegły (min 4 punkty mocowania), a następnie połączyć dolny kołnierz podstawy z pokryciem dachowym papą termozgrzewalna nawierzchniową.  Gdy wyłazy są montowane na nadbudowie należy zamontować kliny i zabudować ściankę podstawy styropapą EPS 100-038, a następnie na całą powierzchnie ścianki dogrzać papą termozgrzewalna nawierzchniową. Przed wykonaniem obrobienia papą należy wykonać odboje od strony spadku z zaprawy cementowej. Parametry techniczne papy termozgrzewalna nawierzchniowej – wierzchniego krycia – grubość 5,2mm – pokrycie gruboziarnistą posypką.

Zakres robót towarzyszących:

 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach i utylizacja odpadów.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:

 1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac do dokonywania roboczych uzgodnień prac
  z Zamawiającym.
 3. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości). Wykonawca jest zobowiązany
  w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów atest higieniczny i kartę techniczną (karta charakterystyki), a także odpowiedni certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 1. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii.
 2. Proces montażu musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.
 4. Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. Wycenę robót należy opracować w oparciu o dostarczone dokumenty i wizję lokalną.
 6. W cenie należy uwzględnić robociznę, materiały i sprzęt.

Ofertę cenową brutto prosimy przedstawić w wyliczeniu na 1 szt. demontażu, zakupu i montażu wyłazu dachowego.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.03.2019r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11A
w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem: „WYŁAZY DACHOWE”.

Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami są:

Mateusza Olczak, tel. 24 721 94 30 , 24 721 94 32 w godz. 730 –    1500 lub  drogą elektroniczną:
e-mail:  sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.