RODO

RODO

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679           z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy, informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 11A, 99-100 Łęczyca, tel. 247219430, e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl

2) w sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na podany w punkcie 1) adres lub za pomocą adresu e-mail: iod@sm-leczycanka.pl;

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  Art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), RODO w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań ustawowych i  statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;

4) przetwarzanie danych osobowych odbywa się, w szczególności, na podstawie:

  1. a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  2. b) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze,
  3. c) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  4. d) Statutu i Regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”;

5) Państwa dane są udostępniane zleceniobiorcom i dostawcom usług w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w Statucie Spółdzielni oraz pozostałych ww. przepisach;

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Spółdzielni zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

8) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 'podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.