OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach (kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych  zlokalizowanych przy  ul.  M. Konopnickiej 1, 1a, 1b, 3, Dominikańskiej 15 i Osiedlowej 4 w Łęczycy  zgodnie z przepisami Prawa  budowlanego …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie: Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane) w zakresie: pomiarów rezystancji izolacji pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych pomiarów rezystancji uziemienia w instalacji odgromowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łęczycy przy ulicy: M. Konopnickiej 1, 1a, 1b, …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY GARAŻACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BELWEDERSKIEJ ORAZ ULICY BITWY NAD BZURĄ W ŁĘCZYCY, dz. nr. ewid: 1853, 1860, 399/7,336/2, 1847/9, 1847/4, obr. Łęczyca – ETAP I – ODCINEK – W(Wylot) – Studnia Os (Osadnik), wg Projektu” Szczegółowy …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „Wykonanie kontroli przewodów kominowo – wentylacyjnych i ich czyszczenie, kontrola instalacji gazowych oraz usług opiniodawczych i prewencyjnych przewodów i urządzeń kominowo – wentylacyjnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy” Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ. Ofertę należy złożyć w …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „ROZBIÓRKA ZESPOŁU KOMINÓW W SZCZYCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 11 WRAZ WYKONANIEM DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ”. DEMONTAŻ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W NIECZYNNEJ KOTŁOWNI W PODZIEMIU BUDYNKU M. KONOPNICKIEJ 11. Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ. 1.Prace demontażowe kominów i dociepleniowe …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : „WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU DOMINIKAŃSKA 10a, BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY” W ZAKRESIE: a). Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 50 x 50 cm, wywóz gruzu i utylizacja, b). Rozebranie krawężników drogowych 30x15cm i obrzeży …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w   Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania : MODERNIZACJA PIONÓW WLZ (wymiana zabezpieczeń z topikowych na eski z oprzyrządowaniem) W PONIŻEJ WYMIENIONYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH   SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁĘCZYCANKA”  W  ŁĘCZYCY: ul. Dworcowa 5f, ul. Osiedlowa 4, ul. Belwederska 85, ul. Belwederska 83, ul. Belwederska 75a, ul. Dominikańska 10a, ul. Dominikańska …

Read Article Read More

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy w związku z nie rozstrzygnięciem w pierwszym i drugim terminie przetargu,  ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W ZAKRESIE: a). REMONT SCHODÓW I WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. BELWEDERSKA 85, b). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO …

Read Article Read More

PRZETARGI OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy w związku z nie rozstrzygnięciem w pierwszym i drugim terminie przetargu,  ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W ZAKRESIE: a). REMONT SCHODÓW I WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. BELWEDERSKA 85, b). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO …

Read Article Read More