OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie:

Wykonanie pomiarów elektrycznych w mieszkaniach (kuchnia i łazienka) polegających na badaniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i badania wyłączników różnicowoprądowych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych  zlokalizowanych przy  ul.  M. Konopnickiej 5, 7, 9, 11, 15 w Łęczycy  zgodnie z przepisami Prawa  budowlanego –  art. 62

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem : POMIARY ELEKTRYCZNE W MIESZKANIACH

Termin składania ofert upływa w dniu  28 .07.2023 r., godz. 1500.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu:

– sekretariat 24 721 94 30

– sprawy techniczne (inwestycje) 24 721 94 41,  693 097 102  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków udziału w przetargu
  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  5. Wzór umowy
  6. Załącznik do umowy nr 1 – bhp dla wykonawców prac remontowo budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy
  7. Załącznik do umowy nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy
  8. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu ubezpieczeń Społecznych