OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie:

Wykonanie demontażu istniejących pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji i montażu nowych rur z polietylenu w systemie UPONOR PEX ze złączkami UPONOR QuickꝸEasy na pionach instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, z otuliną termiczną gr. 20 mm na rurach ciepłej wody oraz cyrkulacji wraz z odcinkami przyłączy do poziomów w piwnicach; w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łęczycy przy ulicy:

– Wojska Polskiego 1a – 10 pionów (6 łazienkowych, 4 kuchenne)

– Wojska Polskiego 1b – 8 pionów (4 łazienkowe, 4 kuchenne)

– Wojska Polskiego 1c – 8 pionów (6 łazienkowych, 2 kuchenne)

– M. Konopnickiej 8b – 16 pionów (8 łazienkowych, 8 kuchennych)

– M. Konopnickiej 8c – 6 pionów łazienkowych

– Dworcowa 5f – 5 pionów łazienkowych

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem : Wymiana pionów z.w., c.w. i cyrkulacji

Termin składania ofert upływa w dniu  15.03.2023 r., godz. 1500.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu

– sekretariat 24 721 94 30

– sprawy techniczne (inwestycje) 24 721 94 41,  693 097 102  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków udziału w przetargu.
  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
  5. Wzór umowy.
  6. Załącznik do umowy nr 1 – bhp dla wykonawców prac remontowo budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy.
  7. Załącznik do umowy nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy.
  8. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.