OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia  oferty cenowej na zadanie:

Wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej (zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane) w zakresie:

 1. pomiarów rezystancji izolacji
 2. pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 3. pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych
 4. pomiarów rezystancji uziemienia w instalacji odgromowej

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łęczycy przy ulicy: M. Konopnickiej 1, 1a, 1b, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 8b, 8c; Dominikańskiej 8, 8b, 8c, 10, 10a, 15; Wojska Polskiego 1a, 1b, 1c; Zachodniej 3, 9;  Belwederskiej 75, 75a, 79, 79a, 81, 81a, 83, 85; ZWZ 1, 1a; Bitwy nad Bzurą 24, 26, 39; Osiedlowej 4; Dworcowej 5f

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trwale zamkniętej kopercie  z napisem : POMIARY ELEKTRYCZNE 5-LETNIE

Termin składania ofert upływa w dniu  14.10.2022 r., godz. 1500.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod numerem telefonu: sekretariat 24 721 94 30, sprawy techniczne (inwestycje) 24 721 94 41,  693 097 102  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków udziału w przetargu
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 5. Wzór umowy
 6. Załącznik do umowy nr 1 – bhp dla wykonawców prac remontowo budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy
 7. Załącznik do umowy nr 2 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy
 8. Oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych