Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, mając na względzie art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostanie zwołane nie później niż w terminie 6 tygodni od odwołania stanu epidemii.

ZARZĄD