OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany wyłazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 5-cio kondygnacyjnych położonych przy:

a/ ul. M. Konopnickiej 3, 5,7, 9, 11, 8c,

ul. Wojska Polskiego 1 a, 1 b, 1 c,

ul. Osiedlowej 4

ul. Dworcowej 5 f

po 1 szt. łącznie 11 szt.

b/ ul. Belwederskiej 75, 75 a,

ul. Bitwy nad Bzurą 24

po 2 szt. łącznie 6 szt.

c/ ul. Dominikańska 8

ul. ZWZ 1 i ZWZ 1 a,

ul. Belwederska 81, 81 a 83

po 3szt. łącznie 18 szt.

d/ ul. Belwederska 79, 79 a ,85,

ul. Bitwy nad Bzurą 26 i 39

po 4 szt. łącznie 20 szt.

Ogółem – 55 szt.

 1. Zakres ogólny robót obejmuje:
 1. Demontaż istniejących wyłazów dachowych.
 2. Montaż nowych wyłazów dachowych dostosowanych wymiarami do istniejących otworów wyjścia na dach o parametrach technicznych:

– podstawa prosta z ociepleniem wełną mineralną lub styropianem,

– wypełnienie skrzydła zapewniającą odpowiednią izolację termiczną oraz przenikalność światła,

– wyłaz otwierany ręcznie i wyposażony w siłowniki utrzymujące pozycji otwartej 90 stopni,

– wyłaz wyposażony w klamkę z zamkiem,

– 2 szt. kluczy do zamka,

– górna cześć podstawy wyprofilowana w sposób umożliwiający odprowadzenie wody.

 1. Wyłazy należy montować kotwiąc je do podłoża dachu lub w przypadku nadbudowy montować do podłoża z cegły (min 4 punkty mocowania), a następnie połączyć dolny kołnierz podstawy z pokryciem dachowym papą termozgrzewalna nawierzchniową. Gdy wyłazy są montowane na nadbudowie należy zamontować kliny i zabudować ściankę podstawy styropapą EPS 100-038, a następnie na całą powierzchnie ścianki dogrzać papą termozgrzewalna nawierzchniową. Przed wykonaniem obrobienia papą należy wykonać odboje od strony spadku z zaprawy cementowej. Parametry techniczne papy termozgrzewalna nawierzchniowej – wierzchniego krycia – grubość 5,2mm – pokrycie gruboziarnistą posypką.
 1. Zakres robót towarzyszących:
 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach i utylizacja odpadów.
 1. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:
 1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac do dokonywania roboczych uzgodnień prac
  z Zamawiającym.
 3. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości). Wykonawca jest zobowiązany
  w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów atest higieniczny i kartę techniczną (karta charakterystyki), a także odpowiedni certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres nie krótszy

niż 60 miesięcy.

 1. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii.
 2. Proces montażu musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.
 4. Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. Wycenę robót należy opracować w oparciu o dostarczone dokumenty i wizję lokalną.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów po wymianie.
 7. W cenie należy uwzględnić robociznę, materiały i sprzęt.

Podstawą złożenia oferty jest wykonanie obmiaru z natury na wyżej wymienionych budynkach.

Ofertę cenową brutto prosimy przedstawić w wyliczeniu na 1 szt. demontażu, zakupu i montażu wyłazu dachowego.

Ponadto prosimy dołączyć:

1. Odpis aktualny z KRS-u lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.

2. Świadectwa kwalifikacyjne na w/w wyroby (aprobata techniczna, atest higieniczny, specyfikacja, certyfikaty

zgodności, deklaracje).

3. Warunki płatności.

4. Termin realizacji.

5. Okres gwarancji.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2020 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11A
w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem: „WYŁAZY DACHOWE”.

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami są:

Mateusza Olczak, tel. 24 721 94 30 , 24 721 94 32 w godz. 730 – 1500 lub drogą elektroniczną:
e-mail: sekretariat@sm-leczycanka.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.