OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej  na wykonanie: „Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową wraz z chodnikiem na osiedlu M.Konopnicka” – zgodnie z przedstawionym szkicem graficznym.
Rzędną utwardzenia terenu dostosować do gruntu rodzimego.
Zakres przewidywanych czynności :
1. ręczne korytowanie do głębokości ok.20 cm,
2. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 15 cm po zagęszczeniu,
3. podbudowa piaskowo – cementowa grubości 5 cm po zagęszczeniu,
4. ułożenie kostki typu „Polbruk” koloru szarego grub. 8 cm i obrzeża z
wypełnieniem spoin piaskiem,
5. wywóz ziemi,
6. uporządkowanie terenu.
Obniżenie miejscami krawężnika drogowego na odcinku około 3,00 mb.
Powierzchnia do utwardzenia wiaty 4,80 x 7,80 = 37,44 m2.
Powierzchnia chodnika ( 10,38 + 8,75) x 1,50 = 28,70 m2.

          Ponadto należy oddzielić chodnik od utwardzonej powierzchni wiaty obrzeżem kolorowym.
Oferent dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność uwzględniając robociznę, materiał i sprzęt.
Ewentualne zapytania kierować do Pana Mateusza Olczaka telef. 24 721 94 30 w godz. 7.30 – 15.30
Do oferty należy dołączyć:
1. Całkowity koszt zadania brutto.
2. Mile widziany byłby:
  a/ koszt na 1 m2 wykonania kostki,
  b/ koszt 1 mb obrzeża trawnikowego,
  c/ koszt 1 mb obniżenia krawężnika drogowego,
3. Wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
4. Termin wykonania,
5. Okres gwarancji.

      Ofertę należy złożyć do dnia 10 września 2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Konopnickiej 11a w Łęczycy w trwale zamkniętej kopercie z napisem: „Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową”.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i odstąpienia rozpatrywania złożonej oferty
bez podania przyczyny.