OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy 
ogłasza nabór na stanowisku zastępcy Prezesa Zarządu

Opis stanowiska:

 • Nadzór prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów zarządzanych przez SM ,,Łęczycanka” wraz ze wszystkimi urządzeniami na osiedlach.
 • Nadzór i koordynacja działalności poporządkowanych komórek organizacyjnych w oparciu
   o schemat organizacyjny Spółdzielni
 • Nadzór w zakresie inwestycji i wykonawstwo robót remontowo-budowlanych w zasobach zarządzanych przez spółdzielnie,
 • Nadzór i przygotowywanie informacji do planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz współuczestniczenie przy ich sporządzaniu;
 • Współudział w sporządzaniu sprawozdań rocznych spółdzielni .

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne  lub wyższe ekonomiczne ,
 • mile widziane posiadanie uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie ogólnobudowlanym lub wod.-kanalizacyjnym,
 •  samodzielność i zaangażowanie w powierzone zadania, wysoka dyscyplina pracy, komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i optymalnego wykorzystania czasu pracy,
 • umiejętność szybkiego kojarzenia faktów oraz wyciągania logicznych wniosków,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Oferujemy:

 • korzystne i stabilne warunki pracy

 Wymagane Dokumenty:

 1. CV oraz list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych
 6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”;
 7. oświadczenie  o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łęczycanka” z siedzibą w Łęczycy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018. poz. 1000);

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku do godz. 15:00  w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” z siedzibą: 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Rekrutacja-na stanowisko zastępcy Prezesa Zarządu”

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.
Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Członek Zarządu                       Prezes Zarządu

  Grzegorz Dymecki                 mgr inż. Jarosław Pacholski

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 DO CELÓW REKRUTACJI

 1. Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Łęczycanka” z siedzibą, ul. M.Konopnickiej 11A, 99-100 Łęczyca, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na podany w pkt.1 adres lub za pomocą adresu e-mail: iod@sm-leczycanka.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6, ust. 1, lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1, lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy będzie przetwarzała Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pan/Pani na to zgodę (art. 6, ust.1, lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pana/Pani zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust.2, lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawa prawna: art. 221 Kodeksu pracy.
 6. Mają Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. ;
 7. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 8. Pana/Pani dane będą przechowywane w komórce prowadzącej sprawy kadrowo-organizacyjne przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne kandydatów nie wybranych mogą być odebrane za pokwitowaniem. Spółdzielnia nie odsyła aplikacji kandydatom. Dokumenty nieodebrane w terminie o którym mowa w pkt.6 zdaniu 1 podlegają komisyjnemu zniszczeniu, z którego sporządzona się protokół.

Członek Zarządu                       Prezes Zarządu

  Grzegorz Dymecki                 mgr inż. Jarosław Pacholski