OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy w związku z nie rozstrzygnięciem w pierwszym i drugim terminie przetargu,  ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ W ZAKRESIE:

a). REMONT SCHODÓW I WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. BELWEDERSKA 85,

b). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO 1C,

c). UTWARDZENIE NAWIERZCHNI – WYKONANIE CHODNIKA PRZY BUDYNKU

M. KONOPNICKIEJ 11 i 11A.

Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, będące załącznikiem nr 2 do SIWZ. Usytuowanie obiektów wg mapek sytuacyjnych, będących załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Ofertę należy złożyć należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trale zamkniętej kopercie  z napisem : „Wykonanie remontów nawierzchni z kostki betonowej w zakresie: a). Remont schodów i wykonanie  chodnika przy budynku ul. Belwederska 85, b). Utwardzenie nawierzchni – wykonanie chodnika przy budynku ul. Wojska Polskiego 1c, c). Utwardzenie nawierzchni – wykonanie chodnika przy budynkach M. Konopnickiej 11 i M. Konopnickiej 11a.”

Termin składania ofert upływa w dniu  29.09.2021 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl(http:// www.sm-leczycanka.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami:

Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu – telefon 24 721 94 32 lub sekretariat  24 721  94 30

a) sprawy techniczne budowlane – inwestycje – tel. – telefon 24 721 94 41 lub 607- 827-713

b) sprawy administracyjne, ogłoszenia, kontakty z lokatorami – administrator osiedla – tel. – 607-909-762.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

II. Załączniki do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1/ Załącznik nr 1 – mapki sytuacyjne obiektów chodnikowych,

2/ Załącznik nr 2- przedmiary robót obiektów chodnikowych,

3/ Załącznik nr 3-formularz ofertowy do wypełnienia na podstawie kosztorysów ofertowych szczegółowych Oferenta – załączniki wymagane nr 3a, 3b, 3c.

4/ Załącznik nr 4 – oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

4a/ Załącznik nr 4a Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

5/ Załącznik nr 5 – Wzór umowy (do zaparafowania)

5a/ Załącznik nr 5a – bhp  dla wykonawców prac remontowo – budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej ”Łęczycanka”, (do zaparafowania),

6a/  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, (do zaparafowania),

6b/ Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łęczycanka”,  (do zaparafowania),

7/ Załącznik nr 7- oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z płatnościami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

8/ Załącznik nr 8 – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy,

9/ Załącznik nr 9 – kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Rejestru  Sądowego.