OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU DOMINIKAŃSKA 10a, BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY”

W ZAKRESIE:

a). Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płyt chodnikowych 50 x 50 cm, wywóz gruzu i utylizacja,

b). Rozebranie krawężników drogowych 30x15cm i obrzeży trawnikowych, wywóz gruzu i utylizacja,

c). Wykonanie nowych nawierzchni chodników- krawężnik betonowy 30x15cm, obrzeże betonowe gr 8cm, kostka betonowa gr. 8cm. Kolor elementów szary, ewentualne podziały liniowe z kostki czerwonej.

d) – Inne drobne roboty związane.

Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w SIWZ.

Usytuowanie obiektów wg mapki sytuacyjnej, będącej załącznikiem nr 1a do SIWZ.

Ofertę należy złożyć należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a, (sekretariat) I piętro lub pocztą, w trale zamkniętej kopercie z napisem : „Wykonanie remontów nawierzchni chodników przy budynku Dominikańska 10a, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” w Łęczycy”

Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2022 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl(http:// www.sm-leczycanka.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami:

Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu – telefon 24 721 94 32 lub sekretariat 24 721 94 30

a) sprawy techniczne budowlane – inwestycje – tel. – telefon 24 721 94 41 lub 607- 827-713

b) sprawy administracyjne, ogłoszenia, kontakty z lokatorami – administrator osiedla – tel. – 607-909-762.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Mapa sytuacyjna remontu chodników

    Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 – Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

   Załącznik nr 4 – Wzór umowy

    Załącznik nr 4a – bhp  dla wykonawców prac remontowo – budowlanych w Spółdzielni  Mieszkaniowej ”Łęczycanka”

Załącznik nr 4b – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”

    Załącznik nr 4c –  klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łęczycanka”  

    Załącznik nr 5- oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z płatnościami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

    Załączniki własne Oferentów:

    Załącznik nr 6 – poświadczone kserokopie uprawnień zawodowych do wykonywania robót w zakresie przetargu

    Załącznik nr 7 – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy

   Załącznik nr 8 – kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Rejestru  Sądowego