OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” w  Łęczycy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania :

  1. „ROZBIÓRKA ZESPOŁU KOMINÓW W SZCZYCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 11 WRAZ WYKONANIEM DOCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ”.
  2. DEMONTAŻ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W NIECZYNNEJ KOTŁOWNI W PODZIEMIU BUDYNKU M. KONOPNICKIEJ 11.

Szczegółowy szacunkowy zakres prac ujęto w  SIWZ.

1.Prace demontażowe kominów i dociepleniowe wykonanie wg  „Projektu rozbiórki komina w szczycie budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 11 wraz z robotami towarzyszącymi naprawy struktury docieplenia ściany szczytowej” i dodatkowego zakresu, będących załącznikami do SIWZ.

2. Demontaż urządzeń grzewczych w nieczynnej kotłowni w podziemiu budynku M. Konopnickiej 11, wg opisu, pomocniczego przedmiaru robot, dokumentacji zdjęciowej, będących załącznikami do SIWZ.

Ofertę należy złożyć należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a,  (sekretariat) I piętro  lub pocztą, w trale zamkniętej kopercie  z napisem :

„Rozbiórki komina w szczycie budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 11 wraz z wykonaniem docieplenia ściany szczytowej

”Demontaż urządzeń grzewczych w nieczynnej kotłowni w podziemiu budynku M. Konopnickiej 11”

Termin składania ofert upływa w dniu  28.02.2022 r., godz. 1500. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”, 99 – 100  Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 11a oraz na stronie internetowej www.sm-leczycanka.pl(http:// www.sm-leczycanka.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać również pod n/w telefonami:

Koordynator całości: Z-ca Prezesa Zarządu – telefon 24 721 94 32 lub sekretariat  24 721  94 30

a) sprawy techniczne budowlane – inwestycje – tel. – telefon 24 721 94 41

b) sprawy administracyjne, ogłoszenia, kontakty z lokatorami – administrator osiedla – tel. – 607-909-762.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

a) Projekt rozbiórki komina w szczycie budynku mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 11 wraz z robotami towarzyszącymi naprawy struktury docieplenia ściany szczytowej” + pomocniczy przedmiar robót + Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.

b) dokumentacja zdjęciowa + pomocniczy przedmiar robót w zakresie demontażu urządzeń kotłowni.

   Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 – Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

   Załącznik nr 4 – Wzór umowy

   Załącznik nr 4a – bhp  dla wykonawców prac remontowo – budowlanych w Spółdzielni  Mieszkaniowej ”Łęczycanka”

Załącznik nr 4b – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów, kontrahentów, zamawiającego i członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”

    Załącznik nr 4c –  klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców Spółdzielni Mieszkaniowej  „Łęczycanka”  

    Załącznik nr 5- oświadczenie  oferenta o nie zaleganiu  z płatnościami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

    Załączniki własne Oferentów:

    Załącznik nr 6 – poświadczone kserokopie uprawnień zawodowych do wykonywania robót w zakresie przetargu

    Załącznik nr 7 – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy

   Załącznik nr 8 – kserokopię zaświadczenia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypis z Rejestru  Sądowego